KošíkJen 1299 Kč
do dopravy
zdarma
Menu

U produktů mohou být uváděny tzv. referenční ceny, a to v písemném formátu přeškrtnutého textu, který odlišuje srovnávací cenový údaj. Referenční cena má povahu informace o slevě z ceny výrobku ve smyslu § 12a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tato cena proto obsahuje informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával

  1. v době 30 dnů před poskytnutím slevy,
  2. od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo
  3. v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně.

Referenční cena nemá vliv na výši prodejní ceny. V případě zobrazení referenční i prodejní ceny zároveň, může být u produktu vypočtena i příslušná sleva. Výše slevy odpovídá rozdílu mezi cenou prodejní a cenou referenční a její vyjádření může být v absolutní nebo procentuální hodnotě. Výše slevy může být zaokrouhlena.

Případné dodatečné slevy z prodejní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nejsou nárokové a nelze je, nestanoví-li prodávající v konkrétním případě jinak, vzájemně kombinovat. Uplatnění dodatečných slev, zejména slevových kódů a kuponů se tak řídí pravidly prodávajícího, které je prodávající oprávněn určovat pro jednotlivé prodejní akce, průběžně je upravovat a doplňovat a jsou vždy poskytovány s výhradou, že prodávající je oprávněn kdykoliv prodejní akci a dodatečné slevy, zejména slevové kódy a kupóny i bez udání důvodů ukončit a dodatečnou slevu neposkytnout.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit v případě, že

  1. objednané zboží se v mezidobí vyprodalo, kdy prodávající jej nemá oproti stavu v době učinění objednávky či sjednaní kupní smlouvy skladem, popřípadě zboží oproti předpokladu se již nedodává od dodavatele a prodávající není schopen toto zboží podle kupní smlouvy dodat,
  2. u objednaného zboží byla kupní smlouva sjednána na základě mylně zobrazené kupní ceny, za kterou se především považuje kupní cena, která byla zjevně mylně určena administrativním či technickým opatřením správy e-shopu, chybnou dodatečnou slevou, chybným nastavením množstevní slevy, nebo jiným obdobným pochybením, kdy se tak konečná prodejní cena odlišuje od obvyklé ceny na trhu o více než o 20 %, zejména v případě chyby určení ceny v řádech, měnách, druhu zboží apod.,
  3. u objednaného zboží se v mezidobí nepředpokládatelně změnila jeho tržní cena od obvyklé ceny na trhu o více než o 20 %, zejména v případě neočekávatelného nedostatku na trhu, zvýšení či snížení výrobních nákladů, záručních podmínek výrobce apod.,
  4. nastala nepředpokládaná změna u sjednaného způsobu doručování objednaného zboží nebo související služby, zejména stane-li se zvolený způsob doručení či služby nedostupným z jakéhokoliv důvodu (výpadek na straně doručovatele, uzavření výdejního místa, atd.), popřípadě dojde v mezidobí ke změně ceny takové služby o více než 20 % oproti původně sjednané ceně,
  5. závažného nepředvídatelného omezení provozu prodávajícího, zejména z důvodu tzv. vyšší moci, války, nepokojů, výskytu nakažlivých a jiných epidemiologických onemocnění, včetně všech s těmito událostmi souvisejících omezujících opatření.

V případě, že kupující zaplatil část kupní ceny nebo celou kupní cenu, vrátí prodávající kupujícímu odpovídající částku zpět bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla kupní cena uhrazena, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V případě odstoupení či zrušení kupní smlouvy z jakéhokoliv důvodu prodávající nevrací kupujícímu uplatněné slevové kódy a kupóny, tyto není povinen ani jakýmkoliv způsobem nahrazovat.