Objednejte i z našeho druhého e-shopu Nazuby.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

Objednejte i z našeho druhého e-shopu Nazuby.cz za jedno poštovné. Jak to udělat?

KošíkDopravu
máte
zdarma
Menu

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel „Soutěž o 3× jízdu Teslou“ (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Pořadatel soutěže

Koboz Service s.r.o., České Budějovice, Holečkova 2538/5, PSČ 370 04, IČ 27638863, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka 18053 C (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“) v pověření společností Procter  & Gamble Czech Republic s.r.o., Rakovník, Ottova 402, PSČ 26932, IČ 27086721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 95248.

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá ve dnech 7. 12. 2020 až 20. 12. 2020 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky. Soutěž bude ukončena nejpozději 20. 12. 2020 ve 23:59.

Soutěžící

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“,„účastník“ nebo „účastník soutěže“).

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. 

Účast v soutěži a určení výherce

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže zakoupí na webových stránkách Holime.cz produkty značky Gillette v celkové hodnotě alespoň 1000 Kč. Vítězové budou určeni náhodně – výherce se bude losovat ze všech soutěžících splňujících kritéria. Výhercem se stane ten, jehož číslo objednávky bude vylosováno dne 21.12.2020.

Výhra v soutěži, předání výhry

Výherce získá poukaz na jízdu Teslou. Pořadatelské společnosti Procter&Gamble Czech Republic s.r.o., předá pověřená společnost KOBOZ s. r. o. po získání souhlasu od výherců kontaktní údaje pro doručení výhry. Následně společnost Procter&Gamble s.r.o. zašle výhercům poukazy. Záznam losování bude ke shlédnutí na Youtube kanálu Holime.cz.
Pokud výherci neodpoví na e-mail s žádostí o souhlas s předáním osobních údajů třetí straně do 22.12. 2020 15:00 výhra bude odeslána až 4.1. 2021. Pokud na e-mail s žádostí o souhlas s předáním osobních údajů třetí straně neodpoví do 4.1. 2021 výhra propadá pořadateli.

Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže v plném rozsahu a zavazuje se je plně dodržovat.
Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě).
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

V Českých Budějovicích 3.12. 2020.